Horse Statics


STARSHIP RAJAH(USA)

Freud - Starship Sheba

b f 3
Starship Stables
M Ferraro
Bar chart
Bar chart
FingeL22
23Aug
246
1106m3.
54.4
,
0
Keiber C8
10
FingeL22
26Jul
170
1106m3.
54.4
,
0
Keiber C5
7
FingeL22
05Jul
81
1096
1207m3
54.4
,
0
Keiber C3
7
54.4Pleasedon